Skip to main content

Algemene voorwaarden KonseptS

DD. 01/01/2023

Art. 1 –          Toepasselijkheid.. 1

Art. 2 –          Offerte en overeenkomst. 1

Art. 3 –          Eigendomsbepaling.. 2

Art. 4 –          Termijnen en meerwerk. 2

Art. 5 –          Financieel 2

Art. 6 –          Privacy policy. 3

Art. 7 –          Overige bepalingen.. 4

 

Art. 1 –        Toepasselijkheid

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met KONSEPTS BV (vennootschap met ondernemingsnummer 0807.448.586 en waarvan de maatschappelijke zetel actueel gevestigd is te 3580 Beringen, Everselstraat 74, hierna ook genoemd : KONSEPTS), zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van KONSEPTS, hierna ook genoemd “de klant”.

 

Art. 2 –         Offerte en overeenkomst

2.1         Tenzij anders overeengekomen zijn de door KONSEPTS gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Daarna hebben ze slechts een informatieve waarde.

2.2.       KONSEPTS is slechts gebonden aan de offerte na en mits uitdrukkelijke  en schriftelijke aanvaarding ervan door de klant.

2.3.       Offertes en de erin opgenomen prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  Samengestelde offertes verplichten KONSEPTS ook geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4.       Bij de bestelling dienen alle noodzakelijke gegevens te worden toegevoegd. KONSEPTS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud en herkomst van de gegevens die de klant bezorgt.   Latere wijzigingen of aanvullingen kunnen een verlenging van de termijn tot gevolg hebben, alsook een verhoging van de totale prijs.

 

Art. 3 –         Eigendomsbepaling

3.1.       De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, logo’s,…). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (eventueel in gewijzigde vorm indien dit noodzakelijk was voor het project) terug aan de klant bezorgd.

 

Art. 4 –         Termijnen en meerwerk

4.1    Termijnen

De door KONSEPTS opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden KONSEPTS niet. Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot het annuleren van het order of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de klant, en geeft de klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.

4.2    Meerwerk

Indien met de klant een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van KONSEPTS.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door KONSEPTS worden geleverd (hierna “meerwerk” genoemd), zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan klant in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • uitbreiding of wijziging van het voorgestelde pakket nadat deze door de klant is goedgekeurd;
 • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan KONSEPTS kenbaar zijn gemaakt;
 • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door KONSEPTS in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop KONSEPTS weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • kennelijk tekortschietende medewerking van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Art. 5 –         Financieel

5.1    Prijs

Alle door KONSEPTS vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW of andere taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door KONSEPTS op elk ogenblik worden rechtgezet.

5.2    Facturatie van geleverde diensten

Er kunnen zich 2 situaties voordoen –bij opstart van een project wordt afgesproken welke regeling zal gehanteerd worden.

Situatie 1: Totaalfacturatie door KONSEPTS voor zowel de eigen diensten van KONSEPTS als voor de levering van diensten door toeleveranciers. De facturatie zal altijd gebeuren aan het btw tarief van 21%.

Situatie 2: Enerzijds de facturatie door KONSEPTS van de eigen diensten die KONSEPTS heeft geleverd en anderzijds de rechtstreekse facturatie aan de klant door de verschillende leveranciers voor de diensten die zij  hebben geleverd.

 

5.3    Annulering

Indien de klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de klant aan KONSEPTS een schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van deze annulering, die forfaitair begroot wordt en afhankelijk is van het tijdstip van annulering.  Deze forfaitaire schadevergoeding bedraagt met name:

–          50 % van de totale som van de opdracht bij annulering tot 3 maanden voor het event,

–          75 % van de totale som van de opdracht bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor het event,

–          100 % van de totale som van de opdracht bij annulering minder dan 1 maand voor het event.

Niettegenstaande het voorgaande, is KONSEPTS ten allen tijde  gerechtigd op volledige vergoeding van de door haar geleden schade ingevolge annulering, voor zover zij aantoont dat deze schade hoger ligt dan de hierboven vermelde forfaitaire bedragen.

Ingeval van annulering van een event als gevolg van overmacht, is het bovenstaande niet van toepassing en geldt een ander artikel van onderhavige algemene voorwaarden (zie art. 7.2.).

 

5.4    Voorschot

Bij bevestiging van de opdracht, zal een voorschotfactuur worden opgemaakt. Afhankelijk van de leadtime van het project zullen er 1 of meerdere voorschotten betaald dienen te worden. 80% van het voorschot moet KONSEPTS bereiken voor aanvang van het project, KONSEPTS behoudt zich het recht geen verdere prestaties te verrichten tot wanneer het dit voorschot ontvangen heeft.

 

5.5    Betaling

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen KONSEPTS en de klant, zijn alle facturen van KONSEPTS betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.  Op de vervaldag dient de rekening van KONSEPTS te zijn gecrediteerd.

Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de klant.

Elke betaling vanwege de klant wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

De klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door KONSEPTS aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

Elke som die door de klant aan KONSEPTS verschuldigd is, maar niet of niet tijdig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 1% per begonnen maand, alsmede met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding gelijk aan 10% van de op de vervaldag onbetaald gebleven sommen, onverminderd het recht van KONSEPTS om een hogere effectieve schade te bewijzen in welk geval het hogere bedrag verschuldigd is.  Daarnaast is, in geval KONSEPTS genoodzaakt is een aangetekend schrijven te verzenden ingevolge de wanbetaling door de klant, de klant van rechtswege tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40 EUR per aangetekend schrijven.

Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van KONSEPTS, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van KONSEPTS tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door KONSEPTS.

Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

 

5.6    Eigendomsvoorbehoud

Alle door KONSEPTS geleverde zaken blijven eigendom van KONSEPTS tot op het moment dat de klant volledig en definitief heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens KONSEPTS uit hoofde van enige met KONSEPTS gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Tot op het moment dat de klant volledig en definitief heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens KONSEPTS, is KONSEPTS op ieder moment gerechtigd teruggave te eisen van reeds aan de klant geleverde zaken en reeds geleverde diensten zonder verwittiging te verwijderen en/of ongedaan te maken, waarbij de kosten hiervan uitsluitend ten laste vallen van de klant.

De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden en alle eigendomsvoorbehouden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

 

5.7    Opschorting en ontbinding

Bij niet naleving door de klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, o.a. niet of niet tijdige betaling van de aan KONSEPTS verschuldigde bedragen, is KONSEPTS gerechtigd de verdere uitvoering van de met de klant bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten van rechtswege en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, maar dit laatste slechts indien de klant zijn contractuele wanprestatie(s) niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 7 kalenderdagen nadat KONSEPTS via aangetekend schrijven de klant in gebreke gesteld heeft zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, e.d.m., is KONSEPTS gerechtigd al haar verdere prestaties op te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen gegeven worden door de klant binnen de door KONSEPTS bepaalde termijn. Geeft de klant de gevraagde waarborgen niet binnen deze termijn, dan is KONSEPTS gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen via aangetekend schrijven, zonder dat KONSEPTS gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Ingeval de klant failliet wordt verklaard, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sequester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt over de klant, heeft KONSEPTS eveneens het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ten nadele van de klant, waarvan zij kennis geeft per aangetekend schrijven, evenzeer zonder dat KONSEPTS hierdoor gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Indien de overeenkomst met de klant wordt beëindigd of ontbonden ten nadele van de klant op grond van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft KONSEPTS recht op betaling vanwege de klant van alle op datum van beëindiging of ontbinding reeds geleverde goederen en/of prestaties, alsook op een bijkomende schadevergoeding ten titel van winstderving, dewelke forfaitair wordt vastgelegd op 50% van de bedragen die nog verschuldigd zouden zijn geweest indien de overeenkomst of bestelling integraal zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht om hogere schade te bewijzen.

 

Art. 6 –         Privacy policy

6.1    Algemeen

Het bezoek en gebruik van de KONSEPTS website, evenals de bijhorende diensten wordt gereguleerd door dit artikel. KONSEPTS verzamelt en bewaart alle informatie die u ons verstrekt via de website, email, telefoon, fax,…

Daarnaast registreert KONSEPTS alle kwantitatieve informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Gebruik van internetdiensten op de gehuurde servers wordt “gelogd” om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

De houder van deze informatie is KONSEPTS – Everselstraat 74 – 3580 Beringen, België.

KONSEPTS behoudt zich het recht voor om onvolledig of onjuist verstrekte informatie te weigeren.

 

6.2    Doel van deze informatie

KONSEPTS gebruikt uw informatie om:

 • Met de klant te communiceren
 • De klant op de hoogte te brengen van de diensten en aanbiedingen van KONSEPTS
 • Met leveranciers te communiceren
 • Statistische, anonieme informatie te genereren
 • Problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

6.3    Referenties

KONSEPTS heeft op de website een rubriek REFERENTIES waarin een overzicht wordt gegeven van gerealiseerde projecten en projecten in ontwikkeling of voorbereiding.

Daarbij worden enkel volgende gegevens bekend gemaakt: naam onderneming/vereniging, aard van de activiteit, overzicht van geleverde diensten, link naar website en screenshot.

Behoudens tegenbericht van de klant worden deze gegevens bij afloop van een evenement op de website van KONSEPTS gepubliceerd.

 

6.4.   Privacy – bescherming persoonsgegevens (GDPR)

Ingeval de klant in het kader van de uitvoering deze overeenkomst persoonsgegevens ter beschikking stelt aan KONSEPTS, zijn in elk geval de hierna vermelde bepalingen van toepassing.

De persoonsgegevens die de klant aanlevert/ter beschikking stelt, mogen enkel verwerkt worden conform de instructies van de klant, zonder enige verdere toe-eigening door KONSEPTS. Enige andere verwerking kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijke opdracht of voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

KONSEPTS zal de persoonsgegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze verwerken.

De verwerking gebeurt enkel door KONSEPTS : indien KONSEPTS een subverwerker wil aanstellen, dan kan dat enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant en deze subverwerker zal dezelfde verbintenissen moeten opnemen als deze die opgenomen zijn in huidig artikel van deze overeenkomst.

KONSEPTS dient te zorgen voor voldoende beveiliging van de hem toevertrouwde persoonsgegevens en zal daarvoor onder andere de passende technische en organisatorische maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

KONSEPTS mag de persoonsgegevens die hem toevertrouwd worden niet laten doorgeven aan andere personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

De toevertrouwde persoonsgegevens worden door KONSEPTS geheimgehouden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is, en KONSEPTS doet het nodige opdat deze geheimhouding gerespecteerd wordt door zijn aangestelden (werknemers middels hun arbeidsovereenkomst, subverwerker middels hun aannemingsovereenkomst, …).

KONSEPTS staat de klant bij en bezorgt haar de nodige bijstand voor het vervullen van haar verplichtingen uit hoofde van de GDPR en dit binnen de 14 dagen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

 • rechten van de betrokkene op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 • informatie voor het uitvoeren van een gegevensbeschermings-effectbeoordeling.

Indien een mogelijk datalek ontdekt wordt, dan zal KONSEPTS de klant binnen de 24 uur informeren per mail.

KONSEPTS zal daarbij alle noodzakelijke informatie ter beschikking stellen die partijen in de mogelijkheid moet stellen na te gaan of een melding dient te gebeuren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien KONSEPTS haar verplichtingen uit hoofde van huidig artikel en in het algemeen uit hoofde van de GDPR niet nakomt, dan zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade die daardoor ontstaat.

Boetes die de klant dient te betalen omwille van inbreuken van KONSEPTS, zullen integraal door KONSEPTS dienen vergoed te worden.

KONSEPTS zal eveneens aansprakelijk zijn voor vorderingen van betrokkenen of andere personen en organisaties die gebaseerd zijn op inbreuken door KONSEPTS.   KONSEPTS zal de klant voor dergelijke vorderingen vrijwaren.

Na de beëindigen van deze overeenkomst geeft KONSEPTS alle toevertrouwde persoonsgegevens terug aan de klant. Persoonsgegevens die niet kunnen teruggegeven worden, zal KONSEPTS op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen.

 

Art. 7 –        Overige bepalingen

7.1    Aansprakelijkheid

Indien er zich aan KONSEPTS verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen m.b.t. de door KONSEPTS geleverde producten en/of diensten, kan KONSEPTS slechts enige aansprakelijkheid oplopen, op voorwaarde dat deze fouten en/of gebreken conform de bepalingen van de algemene voorwaarden en van de overeenkomst die er één geheel mee uitmaken, tijdig en in de juiste vorm aan KONSEPTS worden gemeld door de klant.

KONSEPTS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van winst of omzetderving, verlies van klanten, noch is KONSEPTS aansprakelijk voor verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, gebreken die (on)rechtstreeks door een handeling van de klant werden veroorzaakt, schade veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de diensten en producten die uit de dienstverlening in het kader van enige overeenkomst voortvloeien of tekortkomingen in producten en diensten van derden.

Onverminderd de toepassing van de vorige paragraaf, is de totale aansprakelijkheid van KONSEPTS m.b.t. aan de klant geleverde diensten en/of goederen en de schadevergoeding waartoe KONSEPTS gehouden kan zijn, beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs of vergoeding die door de klant aan KONSEPTS werd betaald voor de diensten of goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval.

De beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien zijn van toepassing op alle schade-eisen van om het even welke aard, hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad, hetzij wegens enige andere oorzaak/reden, toerekenbaar aan KONSEPTS en/of aan haar werknemers, aangestelden, door haar gebruikte derden of leveranciers, zelfs in geval van zware fout.

De uitsluitingen van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien zijn eveneens van toepassing op alle schade-eisen van om het even welke aard, hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad, hetzij wegens enige andere oorzaak/reden, toerekenbaar aan KONSEPTS en/of aan haar werknemers, aangestelden, door haar gebruikte derden of leveranciers, behalve in geval van zware fout van KONSEPTS of haar aangestelden.

Geen enkele beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid waarin deze overeenkomst, inclusief haar bijlagen die er één geheel mee uitmaken, voorzien, zal echter van toepassing zijn in geval van bedrog of opzettelijke fout.

 

7.2    Overmacht

Geen enkele partij kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging of voor het in gebreke blijven de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren, indien deze vertraging of onmogelijkheid tot uitvoering te wijten is aan een situatie van Overmacht. Als Overmacht wordt (niet limitatief) onder andere beschouwd: staking, brand, oorlog, embargo’s, terreuraanslagen, epidemieën of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen,… en meer algemeen alle omstandigheden die gebeuren buiten de wil van partijen om en die de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderen dan wel bijzonder en onredelijk zouden verzwaren. Indien een partij zich beroept op Overmacht, dan dient deze de andere partij onmiddellijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Indien KONSEPTS bij het intreden van de hierboven vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel af te rekenen tot alsdan en alzo afzonderlijk te factureren, en is de klant in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

7.3    Bewijs

Elektronische communicatie tussen KONSEPTS en de klant heeft dezelfde bindende  kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door de partijen aanvaard als bewijsmiddel.

 

7.4    Protesten

Alle protesten betreffende afwijkingen t.a.v. de geleverde diensten, dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen de 7 kalenderdagen na het verrichten van desbetreffende diensten te geschieden, en dit middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven.
Alle protesten betreffende de facturatie dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur te geschieden, en dit middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven.
Alle protesten, van welke aard ook, dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij gemotiveerde aangetekende zending.
Het feit dat KONSEPTS onderhandelingen voert met de klant n.a.v. een klacht, een protest of een schadegeval, brengt voor KONSEPTS geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Eventuele klachten, protesten of aanspraken op schadevergoeding vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, schorten de betalingsverplichtingen  van de klant niet op.

 

7.5    Onafhankelijkheid van de individuele bepalingen

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen KONSEPTS en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen KONSEPTS en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen KONSEPTS en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen KONSEPTS en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

 

7.6    Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

De rechten en verplichtingen die uit overeenkomsten tussen KONSEPTS en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van KONSEPTS.

 

7.7    Afstand van recht en aanspraken

KONSEPTS wordt geenszins geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of aanspraak uit de overeenkomst met de klant of betreffende een wanprestatie van de klant, tenzij deze afstand schriftelijk en uitdrukkelijk is meegedeeld door  KONSEPTS aan de klant.

Indien KONSEPTS bij toepassing van de vorige paragraaf toch schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doet van rechten of aanspraken onder de overeenkomst met de klant die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of een andere wanprestatie van de klant, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst met de klant of betreffende een ander in gebreke blijven of andere wanprestatie van de klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

 

7.8    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met KONSEPTS worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.  Alle geschillen tussen KONSEPTS en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.